logo.png
 
 
 

Menneske i samspel
Rediger artikkel
Velkomen til Byrg kompetanse!
velkommen

BYRG Kompetanse AS er ei bedrift som arbeider med menneske som i periodar eller permanent har behov for ein tilrettelagt arbeidsplass eller trening og rådgjeving for auka funksjonsevne. Nokre av prosjekta våre er attføringsrelatert medan andre er reine veilednings- og støtteordningar for t.d. returnerte soldatar og andre som har opplevd traumatiserande hendingar som påverkar deira evne til å fungere i ein arbeidssituasjon. Tilretteleggingsarbeidet er i utgangspunktet eit samarbeid mellom NAV og kommunane Stranda, Sykkylven, Norddal og Stordal.

Vi har fram til i dag hatt følgande tiltak:

  • Varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 27 plassar
  • Arbeidsforberedende trening (AFT) med 10  plassar
  • Arbeidsaktivitetssenter (AAS)

Tre avdelingar
BYRG Kompetanse AS har avdelingar på Stranda, i Sykkylven og Norddal. Vår produksjon er bl.a. fordelt på møbelproduksjon, monteringsoppdrag, delproduksjon/småproduksjon, tekstilprøver, kantinedrift, jobb- og skulefrukt, uteaktivitetar og tiltakshåndtering. I tillegg produserer vi ein del eigne produkt og tjenester.
Hovudadministrasjon og kurslokaler er lokalisert på Stranda.

Godt arbeidsmiljø
Vi er ein produktiv og kreativ gjeng som etter kvart har samla ei brei fagkompetanse innan fleire område. Vår viktigaste oppgåve er å bidra til å utvikle menneske og bygge sjølvtillit, som gir auka livskvalitet for den enkelte.

Det oppnår vi gjennom å:
- Finne arbeidsoppgåver som passar for den enkelte. 
- Skape eit godt arbeidsmiljø som gir tryggheit.

Kvalitetspolitikk 
Kvalitet og pålitelegheit skal prege vår virksomheit, både når det gjeld varer og tenester, og menneskelege ressursar.
Dei grunnleggande verdiane skal prege organisasjonen i forhold til all aktivitet og kommunikasjon internt og eksternt.
BYRG Kompetanse AS skal vere førstevalget for kjøp av varer og tenester for det lokale/regionale næringslivet, samt offentlege samarbeidspartnarar.

Vår visjon
Tilhørigheit, utvikling og meistring for alle. BYRG Kompetanse AS skal gje den enkelte meistringsevne, og skape grunnlag for å vere stolt av seg sjølv. Den enkelte skal føle tilhørigheit og ein ekte følelse av å bety noko.

I utvikling
Vi ønsker at BYRG Kompetanse AS skal tenkje nytt og utvide portefølja av tenester. Vi brukar tid og ressursar på å utrede nye idéar, og vi har mykje nytt og spanande som vi vil presentere etter kvart.

Følg med på våre Nyheiter.

Rediger artikkel
REFERANSAR
Ole Vedvik, produktutvikler LK Hjelle

BYRG Kompetanse har i mange år levert tjenester til oss.
Det er BYRG Kompetanse som bl.a trer alle Siestastolar som blir levert frå vår fabrikk.
Dette er eit tidkrevjande arbeid og det er til tider svært hektisk.

Vi er glade for dette samarbeidet og håpar det vil fortsette i mange år.

Rediger artikkel
Jan Egil Aure, Ekornes

Kvalitet og punktleg levering er viktig for oss, og vi kan stole på at BYRG Kompetanse leverer våre ordrer som vi krever.

Det at vi er lokalisert kun få minutter frå kvarandre gjer samarbeidet smidig og enkelt.

Vi ser fram til vidare samarbeid!

Rediger artikkel
Kristin Vikenes, Slettvoll

Vi er veldig fornøgde med å kunne levere stoffrullane våre til dykk, og få levert flotte tekstilprøver tilbake til avtalt tid.

Vi er svært fornøgde med samarbeidet!

Rediger artikkel
SISTE NYTT
BYRG ER NOMINERT TIL ÅRETS OMSORGSPRIS

Rita skrive følgende i nominasjonen:

"Eg vil på det varmaste tilrå å gje årets omsorgspris til menneska i BYRG KOMPETANSE AS.
Bedrifta har hovudsete i Stranda, med avdelinger i Stranda, Norddal og Sykkylven kommune.

Grunngjevinga er som følger:


Bedrifta har i ei årrekkje utrøytteleg arbeidd for å tilpasse seg og kome opp med gode løysinger ogbehandlingstilbod for ei rekkje brukargrupper. Det vere seg demensomsorg, rusomsorg, omsorg for menneske med behov for ein tilpassa arbeidsplass (varig eller periodebasert), rettleiing og rådgjeving til personar innan kriminalomsorg og til menneske som lid av sosiale/psykologiske vanskar.


Bedrifta er i stadig endring og nye tilbod tilkjem etter behov/interessse.
Administrasjonen samarbeider gjerne med lokale fagpersonar for tilrettelegging av desse nye tilboda. Eit døme på dette er kunstprosjektet ”ingen kunst?” som dei tilbyr i samarbeid med kunstnaren Donka Uzunova-Petkova som driv Art Studio Aknod her på Stranda. Her kan menneske få hjelp til utløp av kjensler og skaparglede i trygge og kompetente hender.

Administrasjonen er ei gruppe av varme menneske med ei genuin interesse for sine brukarar og arbeider for å tilegne seg kunnskap og legge til rette for tilhøyring, venskap og samhald. Dette gjer at brukarane kjenner seg ivaretekne og at samtlege har høg trivsel på jobb og i tilboda. Dette vert faktisk målt i eigne måleinstrument i alle deira avdelinger.

Mi vurdering er at desse nøkkelpersonane, med den gode og ekte interessa for å gje til andre, forandrar liv og helse. Det gjer at dei er verdige vinnarar av Omsogsprisen etter mitt skjønn.


Lukke til!
Helsing Rita Svorkås, bedrifteleiar/eigar på Stranda"

Tusen takk Rita for dette initiativet!

BYRG ER SERTIFISERT I EQUASS 2018

EQUASS Assurance legger til grunn at sertifiserte leverandører av velferdstjenester skal drive virksomheten i tråd med 10 overordnede prinsipper. Det stilles 50 overordnede krav til virksomheter som ønsker å sertifisere seg. EQUASS Norge AS gjennomfører videre en revisjon av bedriften hvor en sjekkliste på 100 punkter (100 ja/nei spørsmål) skal avklare om virksomheten drives i tråd med de overordnede kravene eller ikke. Dersom virksomheten innfrir alle krav vil den bli sertifisert, og mottar et sertifikat som bekrefter dette.
 
Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av skjermede tiltak skal ha implementert et system for kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring innenfor sektoren. I Norge er EQUASS Assurance nå tatt i bruk av over 300 virksomheter innenfor skjermet arbeidsmarkedssektor, som alle er sertifiserte.
 
EQUASS Assurance kan sees på som et grunnleggende nivå for kvalitetssikring av innhold og levering av velferdstjenester. En organisasjon som innfrir kravene i EQUASS Assurance er sertifisert for en periode på 3 år (fra 2018). Etter denne perioden må sertifiseringen fornyes. Dette skjer på samme måte som ved første gangs sertifisering.
Detaljinformasjon om innhold i systemet finnes i dokumenter som kan lastes ned fra valget "Sertifisering" og "Dokumenter til søknadsarbeidet".
 

BYRG ER SERTIFISERT I EQUASS EXCELLENCE
EQUASS Excellence - et system for kvalitetssikring av fremragende virksomhet
Sertifikatet for EQUASS Excellence blir tildelt alle tjenesteleverandører som kan vise til resultater, prestasjoner og kontinuerlig forbedring på de ti kvalitetsprinsippene sett fra tre forskjellige perspektiver: fremgangsmåte, implementering og resultater (approach, deployment, results). Equass Excellence administreres av EPR (European Platform for Rehabilitation) i Brussel.

ARBEIDS- OG AKTIVITETSSENTER I NORDDAL

Vårt ønske er å opprette en aktivitet for de med behov for en tilrettelagt hverdag lokalt i Norddal. Tilbudet skal sikre tjenestemottagerne et tilbud som blir levert lokalt. Norddal kommune vedtok enstemmig i går kveld å inngå en avtale med Byrg Kompetanse for levering av denne tjenesten. Vi er veldig glade og stolte over å få bli en leverandør av kommunen for et tiltrengt tilbud.

Vi ønsker å skape aktivitet i Norddal som flere grupper av tjenestemottagere vil nyte godt av. Forventet oppstart er 15. november og vi i BYRG er allerede godt i gang med planleggingen.

Rediger artikkel
VI TILBYR FØLGANDE TENESTER:
Kurs & kompetanse

Byrg Kompetanse AS tilbyr blant annet økonomisk (gjelds-)rådgivning, kurs i økonomi og helse, samt karriereveiledning og jobbsøkerkurs.

Rediger artikkel

GALLERI
BILDER FRÅ PRODUKSJON OG LOKALER:

LEIARGRUPPA
VÅRE TILSETTE ER KLAR FOR Å HJELPE DEG
Stig Tore Rennemo

Dagleg leiar
Mobil: 928 53 007
Epost: stig.tore@byrgkompetanse.no

Siw Linda Kvame

Fagleder
Mobil: 474 56 511
Epost: siw@byrgkompetanse.no

Frank Melseth

Avdelingsleiar Sykkylven
Mobil: 400 08 460
Epost: frank@byrgkompetanse.no

Anne Grete Gjerde

Kontorleiar
Mobil: 489 96 365
Epost: annegrete@byrgkompetanse.no 

Randi Sæter

Avdelingsleiar
489 96 367
randi@byrgkompetanse.no

Gert Rietman

Rådgiver
Mobil: 928 54 190
Epost: gert.rietman@byrgkompetanse.no

Rediger artikkel

ÅPNINGSTIDER PRODUKSJON

mandag -fredag 07:30-15:15

NYTTIGE LINKER

www.nav.no
www.stranda.kommune.no 

facebook/Byrg Kompetanse as

AVDELING STRANDA

Besøksadresse:
Kyrkjegata 23,
6200 Stranda

Postadresse:
Postboks 18, 6201 Stranda

Telefon: 70 26 99 30
post@byrgkompetanse.no 

AVDELING SYKKYLVEN

Postadresse og besøksadresse:
Bakkedamsvegen 30,
6230 Sykkylven


Telefon: 70245950
post@byrgkompetanse.no